Polityka prywatności i RODO

Polityka Prywatnościi Ochrona Danych Osobowych

Przekazywane dane osobowe są przetwarzane przez FULLVITA RADOSŁAW NIEDZIAŁEK  z siedzibą w ul. Władysława Orkana 145A, 26-617 Radom

Powierzone dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- z celu założenia konta Klienta 
- realizacji zamówień

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach https://sklep.woodmarket.pl.
Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. W przypadku zakupu bez rejestracji wgląd w dane jest możliwy po bezpośrednim kontakcie mailowym, telefonicznym lub osobistym. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

·       Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

·       Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

·       rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Zakres i cel zbieranych danych

1.  Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie Usługodawcy oraz Sklepie Internetowym:

a.     w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji Zamówienia/Rezerwacji i/lub wizyty w Sklepie Internetowym;

b.     w celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

2.  W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.

3.  W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

4.  Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 2 i 3 powyżej, oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji lub rejestracji Konta Klienta.

5.  Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

a.     sprzedaży Klientom Towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,

b.     obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,

c.      ewentualnego dochodzenia roszczeń,

d.     wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

e.     tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,

f.      dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

6.  Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

a.     marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

b.     otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

7.  Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem Internetowym w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

8.  Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.

9.  Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym.

3.  Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pośrednikom kredytowym/finansowym, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym.

Prawa i obowiązki Klienta

1  Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@woodmarket.pl, zadzwonić pod numer telefonu 660 072 042 lub skorzystać z funkcji „LOGOWANIE” dostępne Sklepie Internetowym.

·  W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@woodmarket.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 660-072-042 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

·  Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

·  Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu Internetowego wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Zabezpieczenie danych

·  Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@woodmarket.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO w firmie FULLVITA RADOSŁAW NIEDZIAŁEK

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest FULLVITA RADOSŁAW NIEDZIAŁEK (zwana dalej jako „Firma) – spółka cywilna zarejestrowana pod adresem Władysława Orkana 145A, 26-617 Radom, NIP: 948-196-58-26. Z oddziałem w Radomiu przy ul. Wierzbicka 26/44, prowadząca markę WoodMarket.pl.

2. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.
Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu:
• drogą elektroniczną napisz do nas na adres e-mail: biuro@woodmarket.pl
• drogą tradycyjną napisz do nas na adres naszego oddziału w Radomiu: ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom, z dopiskiem: „Administracja Danych Osobowych”.

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy tylko niezbędne Twoje dane osobowe do realizacji zamówienia czyli: imię nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy. W zależności od zakresu zamówienia lub usługi możemy ograniczyć ilość wymaganych danych.

3. NA JAKIE CELE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji Twoich zamówień, umów oraz wysyłki informacji promocyjnych  dotyczących naszych produktów, a jeżeli zdecydujesz się na zamówienie próbki– również na potrzeby wysyłki.

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail są przetwarzane przez Firmę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), jako prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Firmę.

5. KOMU POWIERZAMY PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nikomu nie powierzamy przetwarzania Twoich danych osobowych.

6. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?
Nie, Firma nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich.

7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub do zakończenia realizacji Twoich zamówień.

8. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W związku z tym, że Firma FULLVITA RADOSŁAW NIEDZIAŁEK przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Firmę, a także możesz przenosić swoje dane osobowe.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których informujemy Cię powyżej, napisz do nas na adres e-mail: biuro@woodmarket.pl. Możesz też skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres: ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem przez Firmę Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

10. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
W przypadkach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę.
W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę.
Jeśli chcesz skorzystać z praw do sprzeciwu, o których informujemy Cię powyżej, napisz do nas na adres e-mail: biuro@woodmarket.pl. Możesz też skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom

11. WARUNKI ZWIĄZANE Z PODANIEM PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH.
Informujemy Cię, że podanie przez Ciebie dane na potrzeby realizacji wysyłek, dstawy zamówień, realizacji budowy, przesyłania informacji handlowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. usług przez FULLVITA RADOSŁAW NIEDZIAŁEK