Regulamin promocji „Program Specjalnej Oferty Promocyjnej dla Klientów kupujących projekt z Kolekcji Muratora”

Regulamin promocji „Program Specjalnej Oferty Promocyjnej dla Klientów kupujących projekt z Kolekcji Muratora”

I Postanowienia wstępne;

1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Program Specjalnej Oferty Promocyjnej dla klientów kupujących projekt z Kolekcji Muratora” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem promocji „Program Specjalnej Oferty Promocyjnej dla klientów kupujących projekt z Kolekcji Muratora”jest Fullvita Radosław Niedziałek, 26-600 Radom, Ul, W.Orkana 145a z siedzibą w Radomiu ul.Wierzbicka 26/44, zarejestrowana pod numerem NIP 9481965826 zwany dalej jako „Organizator” lub „WoodMarket” oraz Murator zwanego dalej „Współorganizatorem” lub „Murator”.

3. Oferta promocyjna przeznaczona jest dla klientów, którzy zakupią projekt z Kolekcji Muratora, posiadają imienną fakturę lub paragon na zakupiony projekt w terminie trwania promocji oraz kupon uprawniający do skorzystania z niniejszego Programu - zwanym dalej „Klient” lub „Uczestnik Promocji”.

4. Oferta promocyjna obowiązuje do 31,12,2023r z zastrzeżeniem, że jej realizacja nastąpi najpóźniej do 30,06,2024r chyba, że strony umówią się inaczej.

II Przedmiot i warunki skorzystania z Programu Specjalnej Oferty Promocyjnej dla klientów kupujących projekt z Kolekcji Muratora

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty z kategorii Deski Tarasowe, Deski Elewacyjne, Drewno Konstrukcyjne ( C24, BSH, KVH) oraz elementy systemowe dedykowane danej desce, dalej zwane jako „Produkt” lub łącznie „Produkty”.

a) w przypadku deski tarasowej w skład systemy wchodzą ; deski, legary, klipy / wkręty , podkładki tarasowe

b) w przypadku deski elewacyjnej w skład systemu wchodzą ; deski, legary, klipy / wkręty

c) w przypadku drewna konstrukcyjnego w skład promocji wchodzą tylko belki KVH, BSH, C24

2. Promocja obejmuje produkty w cenie regularnej oraz przecenionej i nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepie internetowym www.sklep.woodmarket.pl, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

3. Przedmiotem promocji jest uzyskanie upustu cenowego zgodnie z wytycznymi;

a) rabat kwotowy w wysokości 500zł brutto na każde wydane 7000zł na zakup kompletnego systemu montażowego dedykowanego danej desce tarasowej lub elewacyjnej.

b) Rabat w wysokości 10% na zakup materiału w przypadku wyboru kompleksowej usługi montażowej ( zakup materiału + usługa montażu w promieniu 120km od Radomia – poza tym terenem montaż jest nie możliwy)

4. Udział w promocji jest dobrowolny i następuje w drodze korespondencji email ( adres email Organizatora biuro@woodmarket.pl)

5. Aby skorzystać z promocji należy zakupić projekt z Kolekcji Muratora za pośrednictwem stron internetowych Współorganizatora w terminie trwania promocji ( tj do dnia 31,12,2023r z realizacją nie później niż do dnia 30,06,2024r chyba, że strony umówią się inaczej).

6. Po zakupie projektu domu należy wysłać e-mail do Organizatora ( biuro@woodmarket.pl) z informacją o rodzaju produktu, na który klient chce zrealizować upust cenowy ( z zastrzeżeniem pkt II.1 niniejszego regulaminu).

7. Realizacja promocji następuje na postawie okazania imiennego dowodu zakupu projektu z Kolekcji Muratora w terminie obowiązywania promocji oraz kuponu rabatowego udostępnionego przez Muratora.

8. Na podstawie przekazanych przez klienta informacji Organizator udziela upustu cenowego oraz realizuje Program Specjalnej Oferty Promocyjnej.

III Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@woodmarket.pl lub listownie na następujący adres WoodMarket z siedzibą w Radomiu, ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom (dalej również: „Reklamacje”). 

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 30 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia. 

4. Reklamacje rozpatruje WoodMarket, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji. 

5. Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni kalendarzowych ( o ile zakup został nabyty poza siedzibą Organizatora) liczonych od dnia następnego po zakupie, co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi za wady oraz praw wynikających z ustawy o prawach konsumenta (uprawnienia ustawowe). Zwrot Produktów nie wynikający z uprawnień ustawowych obejmować może wszystkie bądź wyłącznie niektóre Produkty nabyte w ramach tej samej umowy sprzedaży (jeden paragon / faktura). Klient może dokonać także wymiany na inny Produkt. Wymieniając Produkt bądź Produkty Klient zobowiązany może być do dopłaty różnicy cen, w przypadku gdy cena Produktu bądź Produktów zwracanych jest niższa od Produktu bądź Produktów podlegających wymianie. W przypadku Zwrotu Produktu bądź Produktów Klient otrzyma zwrot środków w formie w jakiej dokonał płatności zawierając umowę sprzedaży Produktu bądź Produktów. Zwracane Produkty (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do siedziby WoodMarket znajdującej się w Radomiu przy ul.Wierzbickiej 26/44. Zwrot Produktów (z wyłączeniem zwrotów wynikających z uprawnień ustawowych) jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu oraz odbywa się na wyłączny koszt klienta. Reklamacje dotyczące Przedmiotu Promocji WoodMarket rozpatruje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego.

IV Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne w Serwisie Internetowym www.sklep.woodmarket.pl. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.

2. Na zasadach prawem przewidzianych WoodMarket przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest WoodMarket. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Woodmarket, dostępnej pod adresem ; https://www.sklep.woodmarket.pl/polityka-prywatnosci-i-rodo

4. WoodMarket zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki WoodMarket i Uczestników Promocji; b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie); c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez WoodMarket wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, WoodMarket udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie Internetowym. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie Internetowym.